Jaarlijkse bijdrage

Jaarlijkse bijdrage

De jaarlijkse bijdrage wordt door de de ALV van de Vereniging van Eigenaren vastgesteld. Sinds 2012 is het bedrag vastgesteld op €15,- per jaar. Dit bestaat uit een bijdrage voor het groen ter hoogte van €8,- en een bijdrage van €7,- voor de activiteiten van de vereniging.
De bijdrage voor het groen wordt gebruikt voor het uitbesteden van onderhoudswerkzaamheden zoals het snoeien van de hagen, en/of de huur en aanschaf van materialen ten behoeve van het groen. Dit kan gaan om de aanschaf van gazonmest, onkruidbestrijdingsmiddelen of plantmateriaal.

De bijdrage voor het groen is verplicht. De basis van deze verplichting vormt artikel 65 van het Burgerlijk Wetboek (Boek 5, titel 4): “Mandelige zaken moeten op kosten van alle mede-eigenaars worden onderhouden, gereinigd en, indien nodig, vernieuwd”. Daarbij volgt uit onze koopcontracten dat kosten voor de instandhouding van de hagen die bij de bouw zijn neergezet, ook door iedereen moeten worden opgebracht. Dit laatste gaan we met ingang van het jaar 2014 ook zo uitvoeren.

De bijdrage wordt geïnd per kalenderjaar. Degene die op 1 januari van het kalenderjaar woonachtig is op het adres, dient de bijdrage voor dat kalenderjaar te betalen ongeacht of hij/zij dat jaar gaat verhuizen. Het bedrag kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL19  INGB 0006 2124 31 – t.b.v. VVE Menno van Coehoorn te Arnhem onder vermelding van het adres en verenigingsjaar.

Recent Posts